میلگرد ١٢-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٣٨       
 • اخبار
 • تحليل ها
 • حواله هاي پتروشيمي
 • آمار عرضه
 • آمار معاملات فیزیکی
 • آمار معاملات قراردادهای آتی
 • آمار موجودی انبارهای ذرت
 • فلزات رنگين
 • سكه
 • ارز
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
© 2014 Eghtesad -e- Bidar Brokerage Co. All Rights Reserved.
Powered by : RayanHamAfza.com